مرکز مطالعات مدیریت امور قرآنی عماد، در راستای توسعه فرهنگ قرآنی کشور و با هدف گسترش و تقویت مطالعات مدیریت امور قرآنی در قالب موسسه پژوهشی تمام مساعی خود را در راستای تعالی روز افزون فرهنگ قرآنی کشور به کار خواهد گرفت

مباني و ارزش های بنیادین نقشة جامع علمی کشور

 

مبانی ارزشهای نظام علم و فناوری کشور بر پایه مبانی نظری ...

 

 

مبانی ارزشهای نظام علم و فناوری کشور بر پایه مبانی نظری ، که در مجموعه اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور ارائه شده، استوار است و به مثابه روح حاکم بر حرکت علمی کشور، مشخص کننده جهت گیری های نظام و اولویت ها و باید و نبایدها در عرصه­ های آموزش، پرورش، پژوهش و فناوری براي حركت در مسیر بسط انديشه الهي و گسترش انديشه حاكميت جهاني و نیل به جامعه جهانيِ سرشار از عدالت و توحيد، تحت مديريت انسان كامل است. مهمترین اینارزش ­ها عبارتند از:

  1. حاکمیت جهان­ بینی توحیدی اسلام در تمام ابعاد علم و فناوری؛
  2. علم هدایتگر و هدفمندی آخرت­گرایانه علم و فناوری؛
  3. عدالت محوری، پرورش استعدادها و دستیابی همگان به خصوص مستضعفان در حوزه علم و فناوری و تقویت خالقیت، نوآوری و خطرپذیری در علم؛
  4. کرامت انسان با تکیه بر فطرت حقیقت جو، عقل گرا، علم طلب و آزادگی وی؛
  5. آزاداندیشی و تبادل آرا و تضارب افکار (جدال احسن)؛
  6. توجه به اصل عقلانیت، تکریم علم و عالم، ارزشمندی علمو ضرورت احترام حقوقی و اخلاقی به آفرینش ­های فکری- علمی و دستاوردهای علمی بشری و بهره گیری از آنها در چارچوب نظام ارزشی اسلام؛
  7. علم و فناوری کمال آفرین، توانمندساز، ثروت آفرین و هماهنگ با محیطزیست، سلامتمعنوی و جسمی، روانی و اجتماعی آحاد جامعه؛
  8. ایجاد تحول بنیادین علمی به خصوص در بازبینی و طراحی علوم انسانی در چارچوب جهان بینی اسلامی؛
  9. تعامل فعال و الهام بخش با محیط جهانی و فرآیندهای توسعه علم و فناوری در جهان؛
  10. اخلاق محوری، تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی، تقویت روحیه تعاون و مشارکت و مسئولیت پذیری آحاد جامعه علمی و نهادهای مرتبط با آن.

 

مجموعه های مرتبط