مرکز مطالعات مدیریت امور قرآنی عماد، در راستای توسعه فرهنگ قرآنی کشور و با هدف گسترش و تقویت مطالعات مدیریت امور قرآنی در قالب موسسه پژوهشی تمام مساعی خود را در راستای تعالی روز افزون فرهنگ قرآنی کشور به کار خواهد گرفت

جايگاه توسعه فرهنگي در اسناد بالا دستي

 

انقلاب اسلامي يك انقلاب فرهنگي بود و امروزه نيز مهم ترين تاثيرگذاري آن، تاثيرگذاري فرهنگي و مخاطب آن در مرحله اول، امت­ های اسلامی است. لذا در اسناد بالادستي به روشني توسعه فرهنگ ديني و انقلابي بيان و مورد توجه واقع شده است. 

 

جايگاه توسعه فرهنگي در اسناد بالا دستي و برنامه پنجم کدام است؟

انقلاب اسلامي يك انقلاب فرهنگي بود و مهم ترين تاثيرگذاري ان امروزه نيز تاثيرگذاري فرهنگي و مخاطب آن در مرحله اول، امت­های اسلامی است. لذا در اسناد با لادستي به روشني توسعه فرهنگ ديني و انقلابي بيان و مورد توجه واقع شده است.

الف) قانون اساسي

برخي از اصول قانون اساسي (به عنوان مهم ترين سند) كه به موضوع فرهنگ و اهميت ان در نظام اسلامي اشاره دارد عبارتند از :

اصل 8 ـ در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف‌و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت‌به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌. شرايط وحدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر»

اصل 20 ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انساني‌، سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

اصل 24 ـ نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادندمگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن راقانون معين مي‌كند.

اصل 30ـ دولت موظف است وسايل آموزش و پروش رايگان رابراي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل‌تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان‌گسترش دهد.

اصل ۱۵۴- جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي‌داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي‌شناسد. بنا بر اين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي‌كند.

ب) سند چشم انداز

در پارگراف دوم متن سند چشم‌انداز آمده است:

«ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل.» اين بند نيز توسعه را با حفظ هويت اسلامي بيان ميكند كه اشاره به توسعه فرهنگي دارد

ج) يكي ديگر از مهم ترين سند هاي فرهنگي كشور چشم ‏انداز فرهنگي ايران (موسوم به نقشه مهندسي فرهنگي)در افق 1404 مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه در راستاي سند چشم انداز ملي ايران افق 1404 تنظيم شده است و در واقع بخش فرهنگي سند چشم انداز ملي مي باشد كه حاكم بر كليه اسناد بخشي همچون سند جامع علمي كشور، سند تعليم و تربيت و ... است و نسبت به ساير اسناد فرادستي و حاكم بر آن ها مي باشد.

د) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1395 ـ 1390)

 

مجموعه های مرتبط