فراخوان سومین هم اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحولات علوم انسانی «روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم » با حضور اساتید برجسته این حوزه برگذار می گردد.

مجموعه های مرتبط