کارگاه یک روزه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، فرآیندها، الکوها با تاکید بر مطالعات قرآن و نهج البلاغه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

 

 

مجموعه های مرتبط