بررسی و تعیین اهداف آموزش عمومی قرآن

یکی از اولین گام  ها برای بازنگری جدّی در نظام آموزش قرآن کشور و آسیب  شناسی شیوه  های موجود آموزش قرآن، در دستیابی به اسلوب هماهنگ آموزشی در نظام رسمی و غیررسمی آموزش قرآن متناسب با سیره حسنه رسول اکرم (ص) و اهل بیت (ع)، تعیین اهداف مطلوب آموزش عمومی قرآن برای اقشار جامعه است. با توجه تصویب افق  های متعالی در منشور توسعه فرهنگ قرآنی، توجه به نتایج این بررسی در مدیریت و برنامه  ریزی کلان امور قرآنی کشور و نه فقط نظام آموزش قرآن اهمیتی راهبردی خواهد داشت.

در این مقاله از حداقل سطح و عمق و کیفیت و کمیت تعامل و ارتباط هر مسلمان با قرآن به «تمسک و انس پایه» تعبیر شده و با نگاهی به پیشینه مطالعات مختلف، شاخص‌های مطلوب ارتباط با قرآن برای عموم مسلمانان استخراج و تنقیح شده و با توجه به مباحث سنجش دينداری و حیطه  های نگرش  سنجی، مدل و الگویی برای طبقه  بندی شاخص  ها و اهداف آموزش عمومی قرآن ارائه شده است. این اهداف به ترتیب در سه بخش تعمیق ایمان، شناخت و محبت به قرآن کریم (ناظر به حیطه نظری و عاطفی)، تقویت ارتباط مستمر با قرآن کریم (ناظر به حیطه تجربی و مناسکی) و تقویت التزام عملی به قرآن کریم (ناظر به حیطه پیامدی) ذکر شده  اند.
اینکه قرآن چیست و چه می  کند یک مطلب است و اینکه ما با قرآن چه می  کنیم مطلبی دیگر. استفاده و بهره‌مندي از قرآن در گرو برقراري ارتباط مفيد و سازنده با آن است. اگر چه قرآن داراي ويژگي‌هاي منحصر به فردي براي هدايت انسان است و می  تواند تأثيرات شگرفي هم در نورانيت قلب او داشته باشد، اما به اين شرط كه اراده استفاده از آن وجود داشته باشد و اين اراده با برقراري ارتباط و تعامل با قرآن نمود عيني يابد. (فریدونی و جمالی1390: 5) بعد از انقلاب اسلامی ایران که تلاش دارد پایه اداره جامعه بر مبنای ملاک  های دینی و اسلامی برآمده از قرآن بنا نهاده شود ضرورت احصای شاخص  های ارتباط با قرآن که در تعبیر اهداف آموزش عمومی قرآن تبلور می  یابد ضرورت موضوع بیش از پیش مشخص می-شود.
در این زمینه مقام معظم رهبری می  فرمایند: «امروز فرصتی تاریخی و استثنایی است برای اینکه قرآن در هدایت فکر و عمل انسان  ها قدرت و چیرگی خود را نشان دهد. اما اين متوقف است براين كه ما خود به چشمه جوشان معارف و هدايت قرآن دست يابيم، قرآن را بفهميم، در آن تدبر كنيم، آن را محور بحث و فحص سازيم و در اعماق آن غور كنيم» (بيانات مقام معظم رهبري ۱۳۶۸/۷/۲۰).
بخشی از موضوع شناخت و ارزیابی شاخص  ها و ملاک  های ارتباط با قرآن به نگرش  سنجی دینی بر می  گردد که در ادامه به آن می  پردازیم.

مجموعه های مرتبط