ارزيابي پایان‌نامه‌های قرآنی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

مطابق اهداف اولیه، طرح حاضردر ابتدا بطور همزمان بدنبال ارزیابی طرح‌های تحقیقاتی اجرا شده در مراکز تحقیقاتی و سازمان‌های فرهنگی و پایان‌نامه‌های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بود. اما بدلیل تعداد محدود طرح‌های تحقیقاتی نسبت به پایان‌نامه‌های دانشجویی و تفاوت در برخی از شاخص‌های ارزیابی این دو گروه از تحقیقاتی حوزه قرآنی، مطابق نظر کارفرما و به منظور افزایش دقت کار،به ارزیابی پایان‌نامه‌های قرآنی دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پرداخته شد.اجرای طرح‌های تحقیقاتی دیگر با رویکردهای وجامعه آماری متفاوت و تفکیک حوزه‌های علمی و استمرار این نوع از طرح‌ها در آینده، می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت کیفی و کمی تحقیقات در حوزه قرآنی را فراروی مدیران و برنامه‌ریزان حوزه تحقیق و آموزش عالی قراردهد.‌ گزارش طرح تحقیقاتی حاضر حاصل تلاش قریب به دو سال می‌باشد که برای شناسایی و ارزیابی پایان‌نامه‌های قرآنی دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری انجام شده است. گزارش تحقیق که از نوع تحقیقات بین رشته‌ای است در دو مجلد تدوین و تنظیم شده است. در جلد اول که شامل پنج فصل می‌باشد گزارش اصلی تحقیق و مراحل و یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده‌ها و در جلد دوم عناوین پایان‌نامه‌های اجرا شده و مشخصات آنها به تفکیک سه حوزه علوم قرآنی،معارف قرآنی و مدیریت امور قرآنی و موضوعات بین‌رشته‌ای آمده است. اجرای طرح‌های تحقیقاتی بین رشته‌ای بدون تلاش گروهی و همکاری منسجم و سازمان یافته ممکن نیست و یافته‌های قابل اعتمادی را پیش‌روی قرار نمی‌دهد. طرح حاضر از جمله طرح‌های پژوهشی بین‌رشته‌ای است که با همراهی جمعی از محققین اجرا شده است و گزارش آن پیش‌روی قرار دارد.

مجموعه های مرتبط