بررسی وضعیت قرآنی دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران

اين پژوهش به روش پيمايشي انجام شده است. براي جمع‌آوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق دانشجويان دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران در مقاطع و گروه‌هاي مختلف تحصيلي بوده است. با روش نمونه‌گيري طبقه‌بندي متناسب و طبقه‌بندي نامتناسب، تعداد 8487 نفر حجم نمونه براي گردآوري اطلاعات برگزيده شده‌اند. تجزيه و تحليل داده‌ها نيز با كمك آمار توصيفي (جداول فراواني) و آمار استنباطي (تكنيك‌هاي آماره كاي اسكوئر(انجام شده است.

 

 

به طور خلاصه يافته‌هاي تحقيق به قرار زير مي باشد:
براي سنجش نگرش دانشجويان نسبت به قرآن، نگرش آنان در مورد حقانيت قرآن و دلايل اعتقاد به اين حقانيت و نگرش نسبت به جامعيت و جاودانگي و احكام آن سنجيده شده است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد نگرش 1/77 درصد دانشجويان نمونه آماري نسبت به قرآن مثبت و 9/2 درصد منفي بوده است.
براي آشنايي با ميزان آگاهي‌ها و توانايي‌هاي قرآني دانشجويان، مهارت‌هاي آنان در زمينه روخواني قرآن، ترجمه قرآن، حفظ قرآن و تفسير بررسي شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه در مجموع 42 درصد دانشجويان در زمينه‌هاي قرآني از آگاهي و توانايي متوسطي برخوردارند، 5/19 درصد آگاهي و توانايي كمي دارند و 33 درصد به اين سوالات پاسخ كاملي نداده‌اند.نتايج نشان داده است كه در زمينه ميزان ارتباط پاسخگويان با قرآن، متوسط زماني ارتباط دانشجويان با قرآن در طول هفته در حدود نيم ساعت مي‌باشد. در باب شيوه‌هاي ارتباط دانشجويان با قرآن، بيش از همه به سه شيوه: خواندن قرآن، مطالعه ترجمه قرآن و گوش كردن به راديو قرآن اشاره شده است.
در مورد موانع انس و ارتباط با قرآن، دانشجويان به ترتيب رفتار غلط و نامناسب برخي دست‌اندركاران امور قرآني، عدم آشنايي كامل با قرآن، و استفاده‌هاي ابزاري افراد از قرآن را موانع عمده ارتباط خود با قرآن كريم مي‌دانند. كمترين دليل ابراز شده مربوط به بي‌اعتقادي به قرآن كريم مي‌باشد.
نگرش پاسخگويان نسبت به برخي موضوعات قرآني نيز در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است. موضوعات بررسي شده عبارتند از: وضعيت تفاسير و كتاب‌هاي مرتبط با قرآن، موضوعات قرآني مناسب و مفيد براي مطالعه دانشجويان، فعاليت‌هاي قرآني نهادهاي داخل و خارج از دانشگاه، احساس پاسخگويان هنگام شنيدن صوت قرآن، نقش نهادهاي مختلف در آشنايي پاسخگويان با قرآن، نقش دانشگاه در ارتباط پاسخگويان با قرآن و ميزان تمايل پاسخگويان جهت شركت در كلاس‌هاي قرآن.

مجموعه های مرتبط