طرح نرخ دانش مطلوب قرآنی برای اقشار مختلف جامعه

در اين پژوهش نخست مراحل شناخت و انس با قرآن كريم از ديدگاه قرآن و سنت پيامبر(ص) و اهل بيت (ع) مورد بازكاوي قرار گرفته است سپس قشر بندي‌هاي جامعه از ديدگاه علوم اجتماعي بيان شده، آنگاه نظام نرخ دانش مطلوب قرآني براي هر قشر ترسيم شده است.

در بخش كليات مفهوم شناسي واژگان تحقيق آمده است و دانش قرآني اينگونه تعريف شده است «بهر‌مندي از علوم،‌ معارف، فنون قرائت،‌ حفظ،‌ ترجمه كه زمينه‌ساز شناخت بيشتر و انس با قرآن و عمل بدان در طول زندگي انسان مي‌گردد.»
سپس ضرورت و پرسش‌ها و اهداف تحقيق بيان شده و به تاريخچه آن اشاره شده است و در ادامه اقشار مختلف جامعه براساس ديدگاه‌هاي صاحب نظران و جامعه شناسان مثل كار ماركس و ماركس وبر و... گزارش شده و در طبقاتي اجتماعي نيز تقسيم‌بندي بر اساس جنسيت بيان شده است آنگاه به تقسيم‌بندي‌هاي اجتماعي از نظر سن، سطح علمي،‌ جنسيت و نقش‌هاي اجتماعي مثل پدر بودن و شغل اشاره شده كه با مبحث تعيين نرخ دانش مطلوب قرآني پيوند دارد. و در بخش بعدي به مراتب بهره‌وري با نگار قرآن، الفاظ قرآن، معاني قرآن، عمل به قرآن اشاره شده و اين مراتب از نگاه‌هاي ديگر مثل بهره‌وري اعضاء و جوارح انسان و بهره‌وري شناختي بر اساس موضوع (سندي و تحليلي) و بر اساس زبان عقل و دل با ذكر ديدگاه‌هاي صاحب نظران، نقد و بررسي شده است و در بخش بعدي پژوهش به نظام سازي در مورد نرخ دانش مطلوب قرآني بر اساس سطح علمي و سن افراد پرداخته شده است و دانش قرآني به دو قسمت عمومي براي همه اقشار جامعه و دانش‌هاي خاص براي هر قشر جامعه تقسيم شده است و براي افراد نونهال،‌ دبستاني، راهنمايي،‌دبيرستاني،‌كارشناسي، كارشناسي ارشد، و دوره دكتري سطوح و موضوعات خاص دانش قرآني پيشنهاد شده است.
و در پايان پژوهش بر اساس نقش اجتماعي افراد (معلمان،‌ قضات، ‌نظاميان و ....) تفاسير موضوعي حرفه‌اي براي هر قشر پيشنهاد شده است. و در سطح فرهيختگان (دوره‌هاي دكتري و برخي موارد اخير) بر مباحث ميان رشته‌اي (تفسير و علوم) تاكيد شده است.

مجموعه های مرتبط