پژوهش‌هاي قرآني در دوران معاصر مثل ساير امور مرتبط، امري است مهجور و مغفول (با توجه به اقتضائات زمان، حجم مسائل و ضرورت‌هاي پيش رو و در قياس با حجم و كيفيت مطالعات صورت گرفته در ساير حوزه‌هاي علمي).

منتشر شده در پژوهش های قرآنی

مطابق اهداف اولیه، طرح حاضردر ابتدا بطور همزمان بدنبال ارزیابی طرح‌های تحقیقاتی اجرا شده در مراکز تحقیقاتی و سازمان‌های فرهنگی و پایان‌نامه‌های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بود. اما بدلیل تعداد محدود طرح‌های تحقیقاتی نسبت به پایان‌نامه‌های دانشجویی و تفاوت در برخی از شاخص‌های ارزیابی این دو گروه از تحقیقاتی حوزه قرآنی، مطابق نظر کارفرما و به منظور افزایش دقت کار،به ارزیابی پایان‌نامه‌های قرآنی دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پرداخته شد.اجرای طرح‌های تحقیقاتی دیگر با رویکردهای وجامعه آماری متفاوت و تفکیک حوزه‌های علمی و استمرار این نوع از طرح‌ها در آینده، می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت کیفی و کمی تحقیقات در حوزه قرآنی را فراروی مدیران و برنامه‌ریزان حوزه تحقیق و آموزش عالی قراردهد.‌ گزارش طرح تحقیقاتی حاضر حاصل تلاش قریب به دو سال می‌باشد که برای شناسایی و ارزیابی پایان‌نامه‌های قرآنی دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری انجام شده است. گزارش تحقیق که از نوع تحقیقات بین رشته‌ای است در دو مجلد تدوین و تنظیم شده است. در جلد اول که شامل پنج فصل می‌باشد گزارش اصلی تحقیق و مراحل و یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده‌ها و در جلد دوم عناوین پایان‌نامه‌های اجرا شده و مشخصات آنها به تفکیک سه حوزه علوم قرآنی،معارف قرآنی و مدیریت امور قرآنی و موضوعات بین‌رشته‌ای آمده است. اجرای طرح‌های تحقیقاتی بین رشته‌ای بدون تلاش گروهی و همکاری منسجم و سازمان یافته ممکن نیست و یافته‌های قابل اعتمادی را پیش‌روی قرار نمی‌دهد. طرح حاضر از جمله طرح‌های پژوهشی بین‌رشته‌ای است که با همراهی جمعی از محققین اجرا شده است و گزارش آن پیش‌روی قرار دارد.

منتشر شده در پژوهش های قرآنی

مجموعه های مرتبط