مرکز مطالعات مدیریت امور قرآنی عماد، در راستای توسعه فرهنگ قرآنی کشور و با هدف گسترش و تقویت مطالعات مدیریت امور قرآنی در قالب موسسه پژوهشی تمام مساعی خود را در راستای تعالی روز افزون فرهنگ قرآنی کشور به کار خواهد گرفت

 

مبانی ارزشهای نظام علم و فناوری کشور بر پایه مبانی نظری ...

 

صفحه2 از2

مجموعه های مرتبط